Kommunal klub for elever efter Fenskær Efterskole.

På Fenskær Efterskole oplever vi at mange af vores elever nemt bliver ensomme når de kommer hjem fra efterskolen. Det er dejligt når kommuner tager et socialt ansvar for den gruppe af unge som ikke har nemt ved at skabe sociale relationer selv. Læs videre

Uddannelsesdebatten også på Fenskær

Fenskær Efterskole

Fenskær efterskole var vært ved en af paneldiskussionerne på uddannelsesdebatten 2014.

 

Som det fremgår af nedenstående link var “Debatten´´ en succes og vil blive gentaget næste år. her vil Fenskær Efterskole også være vært ved en debat. Emnet for “Debatten´´ er endnu ikke fastlagt.

Fenskær Efterskole “Debatten´´ – https://www.facebook.com/uddannelsesdebatten2014 -

 

Den Finske model

Jeg er som forstander på Fenskær Efterskole meget bekymret for den udvikling den danske folkeskole er inde i.

Selv om vi har en større frihed i efterskoleverdenen er vi dog meget afhængig af hvordan politikerne tænker og agere i forhold til skolepolitikken generelt.

Jeg er meget enig i de konklusioner artikel som Kristelig dagblad har udgivet. Her i artiklen er der stor bekymring for den danske skole. Når tilliden forsvinder forsvinder kvaliteten.

I kan læse artiklen ved at følge nedenstående link.

Fenskær efterskole henviser til Kristelig Dagblad

 

Med venlig hilsen

Niels Kirk

Forstander Fenskær Efterskole

Her er der forskellige billeder fra Fenskær Efterskole

 

 

Hvorfor ekskludere for at inkludere

 

Efterskolebladet var forbi Fenskær Efterskole og lavede denne artikel i den forbindelse.

Journalisten Svend Krogsgaard Jensen var rigtig god til at tale med eleverne og få gengivet kulturen og stemningen her på Fenskær Efterskole.

DATO: 19. JUNI, 2014

FORFATTER: SVEND KROGSGAARD JENSEN , JOURNALIST

Ensomheden lurer på en gruppe af de unge, som rummes i det normale skolesystem. Hvis inklusionsopgaven skal løses ordentligt, er det derfor nødvendigt at etablere miljøer, hvor de unge kan leve et ligeværdigt ungdomsliv med venner og kærester. På Fenskær Efterskole har man skabt et sådant miljø. Man tager udgangspunkt i det, de unge kan og indgyder dem højere selvværdVinkelslibere graver sig hylende ned i granit, og den højfrekvente lyd blander sig med urytmiske bankelyde fra hammer og mejsel. Støvet blæser rundt mellem de unge, der formummet bag høreværn og støvmasker koncentreret arbejder med at give stenene nye udtryk. Vi er i stenhuggerværkstedet på Fenskær Efterskole, hvor otte elever denne formiddag har gang i flere projekter. En hugger fordybninger i noget, som skal blive et fuglebad, et par stykker sliber glatte billeder af delfiner frem af den ru granitsten, og Jonathan Frank er i gang med at forvandle forskelligt formede sten til buttede fugle. På en tønde står en samling på seks til otte fugle, som allerede er færdige.

»Jeg sælger en gang imellem en af fuglene fra en lille bod ved vejen der hjemme,« siger Jonathan Frank, som er rigtig glad for, at skolen giver mulighed for, at man også kan lære gennem praktiske aktiviteter, som i stenhuggerværkstedet.
Lærer på mange måder

Og netop muligheden for, at de unge også kan lære på andre måder end den traditionelt boglige, er væsentligt for Fenskær Efterskole.

»Hos os kan man lære på mange måder, og den unge er selv med til at sammensætte sit skema,« siger forstander, Niels Kirk. Han er bekymret for den udvikling, hvor boglige færdigheder bliver vigtigere end praktiske. En udvikling som har ført til nedprioritering af de praktisk musiske fag i folkeskolen.

»Vi er en specialefterskole, og mange af vores elever har det bedst med de praktisk musiske fag. Det er meget tydeligt, at der ikke har været plads til, at deres styrker har kunnet blomstre tidligere,« siger han.

Beskrivelse af mangler
»Vores elever har haft svært ved det boglige og har typisk gemt sig, for at ingen har skullet opdage, at de ikke var som alle de andre. På den måde har skolen lært dem, at de ingenting kan lære og derfor ikke er noget værd,« siger Niels Kirk. På Fenskær Efterskole handler det derfor om at øge de unges selvværd, at anerkende dem for det de er og lave en undervisning, der tager udgangspunkt i det, de kan.

»Når de unge kommer til os, følger der en række papirer med, og de beskriver alle sammen, hvad det er, eleverne ikke kan. Vi vil gerne tage udgangspunkt i det, de kan,« siger Niels Kirk og forklarer, at skolen blandt andet gør det ved at lade de unge selv have indflydelse på, hvad undervisningen skal indeholde.

»Vi har en lang række af valgfag, som kører både formiddag, eftermiddag og aften. Langt de fleste er af praktisk karakter, men man har også mulighed for at forbedre sig i dansk og matematik gennem valgfagene,« siger han og tilføjer, at målet er, at styrke de unges selvværd.

Fællesskabet er vigtigt
I musiklokalet har eleverne på musikvalgholdet fået lagt på selvværdet. De har netop afsluttet en koncert for resten af skolens elever og er tydeligvis tilfredse med resultatet. Musiklærer Torben Mamsen fortæller, at de unge er glade for at spille, og at en koncert som den, de netop har gennemført øger deres selvværd, og at det udvikler deres evne til at være sammen med andre om en opgave.

»Fællesskabet er vigtigt også for vores elever. Mange af dem har jo netop oplevet at være udenfor i rigtig mange sammenhænge, og vi arbejder på og få dem til at føle, at de udfylder en rolle i fællesskabet,« siger han.

Eksklusion før inklusion 
»Det kan virke paradoksalt, at vi ekskluderer eleverne med det mål at inkludere dem,« siger Niels Kirk, som ikke desto mindre finder det nødvendigt.

»Vores elever falder ikke ind under det, man kalder normalområdet, og mange af dem har en historie med det ene nederlag efter det andet. Fagligt har de haft store problemer, og deres sociale liv har været næsten ikke eksisterende,« siger han og peger på, at disse unge har brug for sejre og for en oplevelse af at have et liv som så mange andre unge.

»Derfor er vi nødt til at ekskludere dem for at give dem selvværdet og de nødvendige redskaber til at leve et selvstædigt og værdigt voksenliv,« siger Niels Kirk.

Inklusion til ensomhed
»Jeg synes, at man i inklusionens navn har ladet for mange børn blive i normalklasserne. Man har så at sige rummet dem, men ikke inkluderet dem,« siger Niels Kirk og peger på, at en sådan rummelighed fører til, at de unge bliver ensomme.

»Man har overset den sociale side af inklusionen, og det har gjort, at børnene nok er blevet rummet i klassen, men ikke har haft venner blandt skolekammeraterne,« siger han og forklarer det med, at inklusionen delvis har været en spareøvelse. Men han synes også, at inklusions diskussionerne har været præget af en berøringsangst i forhold til at erkende, at der er forskel på de unge og deres intelligens.

Målet er ikke det normale
»Vores elever er anderledes og har brug for hjælp, og målet er ikke, at de bliver normale, men at de får mulighed for at leve et selvstændigt voksenliv med arbejde, venner og kærester som alle andre,« siger Niels Kirk og tilføjer, at hvis de skal kunne det, er man nødt til at sætte dem i miljøer, hvor de har mulighed for at skabe venner, at få kærester og udvikle selvværdet.

»Det er det, vi arbejder på her på Fenskær Efterskole,« siger han og er lidt skeptisk i forhold til skoler, hvor man forsøger at inkludere små grupper af eleverne fra specialefterskolernes målgruppe.

»Hvis man vil inkludere børn fra vores målgruppe, er det vigtigt, at man er opmærksom på, om børnene rent faktisk har mulighed for at blive en del af skolens sociale fællesskab,« siger han.

Bredt læringsbegreb
Det sociale fællesskab er til at få øje på, da eleverne larmende og skubbende til hinanden forlader musiklokalet efter koncerten. De er på vej til arbejdet på valgholdene. Nogle med hinanden i hænderne. Nogle i vild diskussion om den musik, de lige har hørt. Og andre i mere afdæmpet samtale. I danskværkstedet skal otte elever i gang med at læse. I matematikværkstedet løser de unge opgaver på computerne og i træværkstedet er et par elever i færd med at skrue et skab sammen.

»Det er dejligt at arbejde her i træværkstedet. Det er fedt sådan at lave nogle rigtige ting,« siger Peter Sørensen, mens han jonglerer med skruemaskinen.

»Værkstedsaktiviteterne er vigtige, men vi arbejder indlysende nok også med at udvikle de unges faglige kompetencer,« siger Niels Kirk og fortæller, at det for ham at se handler om at arbejde med så bredt et læringsbegreb som muligt, og i den sammenhæng synes han, at efterskoleformen har nogle indlysende fordele.

Efterskoleformen ideel
»På Fenskær Efterskole betyder det blandt andet, at vi kan lave en lang, sammenhængende og afvekslende skoledag, hvor der både er plads til de boglige fag og til den praktiske undervisning,« siger Niels Kirk og fortæller, at eleverne har 38 timers undervisning om ugen, men at der er lagt en række pauser ind, som giver de unge mulighed for at pleje samværet med de andre.

»Efterskoleformen er ideel også for disse unge, fordi vi har dem hele døgnet ugen lang. Det giver mulighed for at arbejde med den enkeltes udvikling og fællesskabet,« siger Niels Kirk.

Udslusning
»Vores elever er ikke alderssvarende i udvikling, og mange gange tager det længere tid for dem at få de fornødne kompetencer til at leve et selvstændigt liv. For at hjælpe eleverne videre efter efterskolen har vi derfor lavet en udslusningsafdeling med plads til 24 unge,« siger Niels Kirk og fortæller, at der arbejdes meget intenst med vejledning i udslusningen, og at man har et tæt samarbejde med teknisk skole i Holstebro.

»I Udslusningen er de unge mere selvkørende end i efterskolen. Det fungerer rigtig godt og hjælper mange af de unge videre,« siger Niels Kirk.

Læs også hvad folkebladet skrev om Fenskær Efterskole